3 Tháng Sáu, 2020 5:18 chiều

Linh tải các dựu thảo :

Du thao De an_24.5.2020 :https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/zd0q34vlv8/download

Du thao Nghi quyet : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/0er1y29q3m/download

To trinh gui TT HĐND : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/do8qdwrln7/download

BC tiep thu y kien_309 : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/0e8lpmeldm/download

BC danh gia tac dong : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/7o4l050qjy/download

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng liên hệ gmail : hotrodn.hanoi@gmail.com

Điện thoại: (024) 37349431