13 Tháng Chín, 2017 2:58 chiều

        Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Kế hoạch số 147 /KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2016-2017, Kế hoạch số 50/KH-KH&ĐT ngày 05/09/2017 về Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp giao dịch qua mạng điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

        Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, trên cơ sở rà soát thực trạng tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia www.dangkykinhdoanh.gov.vn , Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng như sau:

  1. Về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

        Đề nghị cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua mạng (không nộp hồ sơ giấy) đối với tất cả các thủ tục hành chính có thể thực hiện nộp qua mạng.

Đối với các trường hợp cá nhân, doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ qua mạng mà đến thực hiện các thủ tục nêu trên theo cách thức trực tiếp, Bộ phận tư vấn hỗ trợ sẽ hướng dẫn truy cập vào Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tạo tài khoản đăng ký doanh nghiệp, scan hồ sơ và hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng.

  1. Thời gian thực hiện:  từ ngày 11/9/2017
  2. Thời hạn giải quyết đối với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng năm 2017:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (riêng thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động là 05 ngày làm việc), Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ.

– Trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua mạng nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu hồ sơ với hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

Trân trọng thông báo!