8 Tháng Một, 2019 5:01 chiều

Thông tin chung:
 Số TBMT 20190114158   –   00 Thời điểm đăng tải  08/01/2019 16:31
 Số hiệu KHLCNT 20181230429
 Tên KHLCNT Hỗ trợ làm dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 và Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh kết quả đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Z022524 – Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội
 Điện thoại liên hệ (04) 3775 9521 – 0915915559
 Tên gói thầu Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh kết quả đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Hỗ trợ làm dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 và Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh kết quả đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019
 Chi tiết nguồn vốn 100% vốn Ngân sách thành phố Hà Nội
 Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 364 Ngày
 Phương thức hợp đồng Theo đơn giá cố định
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 08/01/2019 – 16:31 Đến ngày  15/01/2019 – 16:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 15/01/2019 – 16:30
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 15/01/2019 – 16:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.020.000.000 VND (Một tỷ hai mươi triệu đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 15/01/2019 – 16:30
[Bảo đảm dự thầu:]
 Số tiền bảo đảm dự thầu 10.200.000 VND (Mười triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh